chemická kotva

Cena: 209 Kč

Platnost akce: 24. 05. 2023 - 31. 05. 2024

Chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic se styrenem je ekonomickou variantou pro základní, ale přesto výkonné kotvení. Styren je známý svým charakteristickým zápachem, který po řádném vyzrání vyprchá, nicméně doporučujeme aplikovat pouze venku, kde dochází k pravidelnému odvětrávání. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách do +35 °C. Snadno tak lze kotvit do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel, přírodního kamene a lehkého betonu při běžných teplotách. Vhodná pro vysoká zatížení a uchycování fasádních prvků, technologických nebo sportovních zařízení, TV držáků, patek zábradlí, mříží, sloupků, plotů, kabelových žlabů, potrubí, madel, táhel, markýz nebo vrat apod.

Charakteristika

 • vhodné pro exteriér
 • okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná
 • aplikační teplota od -5 °C do +35 °C (platí i pro podklad)
 • pro závitové tyče M 8 až M 24
 • vysoká zatížení
 • vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
 • ETA certifikace

Identifikace nebezpečnosti složka A

 • H315 Dráždí kůži.

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 • H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 • H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 • P260 Nevdechovat výpary.

 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

 • P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 • P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Identifikace nebezpečnosti složka B

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 • P261 Vyvarujte se vdechování par.

 • P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 • P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

chemická kotva Zpět na akce
Modul: Akce